Ziekteverzuim & Re-Integratie

Afwezigheid door (langdurige) ziekte, en het begeleiden van medewerkers terug naar werk na (langdurige) ziekte.

Wat is ziekteverzuim en re-integratie?

Ziekteverzuim is van toepassing wanneer uw werknemer zijn contractueel overeengekomen werkzaamheden niet of niet volledig uitvoert wegens ziekte. Hierbij kan ziekte zowel mentaal en/of fysiek zijn. Indien de werknemer na een lange periode van afwezigheid terugkeert op de werkvloer wordt dit re-integratie genoemd. Re-integratie heeft verschillende vormen. Heikens Human Capital begeleidt u in het verlagen van het ziekteverzuimpercentage binnen uw bedrijf. U krijgt inzichtelijk welke oorzaken ten grondslag liggen aan het ziekteverzuim en welke acties u kunt ondernemen om het ziekteverzuim te verlagen. Hierdoor kunt u voor de langere termijn effectiever uw ziekteverzuimpercentage, en hierdoor ook uw ziekteverzuimkosten, structureel verlagen. Als u te maken heeft met een langdurig zieke werknemer, dan verwijzen wij u naar ons onderdeel re-integratie 1e, 2e of 3e spoor. U, als werkgever, heeft in dat geval te maken met de Wet Poortwachter en Heikens Human Capital kan u daarbij ondersteunen bij het opstellen, bewaken en afronden van het dossier. Het doel van Heikens Human Capital is, om voor de werknemer een functie te vinden die aansluit op de werkervaring, opleidingen en interesses, binnen of buiten de organisatie.

Wet verbetering Poortwachter

De Wet Verbetering Poortwachter stelt dat de werkgever en de zieke medewerker bij langdurig verzuim (meer dan vier weken) er alles aan moeten doen om een passende functie binnen het eigen bedrijf te vinden. Dit valt onder re-integratie 1e spoor. Als terugkeer op de eigen functie of op een andere functie binnen het eigen bedrijf niet mogelijk is, volgt de re-integratie 2e spoor. Hierbij wordt er gekeken naar de mogelijkheden voor een passende functie bij een andere werkgever. Re-integratie 3e spoor is er voor de werknemer die na twee jaar van arbeidsongeschiktheid nog geen passende werkplek heeft gevonden.

WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen)

Mocht u werknemer na 2 jaar ziekte (gedeeltelijk*) afgekeurd worden, dan zal het UWV uw werknemer een WIA-uitkering toekennen. Vanzelfsprekend zijn wij op de hoogte van alle regelgeving en begeleiden wij u en uw werknemer tijdens dit proces. Zo komt u beiden niet voor onverwachte zaken te staan. Wij kunnen u en uw werknemer ondersteunen bij het samenstellen van het dossier voor de WIA-aanvraag, hierdoor kunnen wij er voor zorgen dat er een zo volledig mogelijk dossier aangeleverd wordt aan het UWV. Hierdoor zult u geen onnodige vertragingen, boetes en/of sancties oplopen door missende of onvolledige informatie.
* meer dan 35% arbeidsongeschikt

Bezwaar- en beroep

Als u het niet eens bent met een beslissing van bijvoorbeeld het UWV, dan kunt u hier bezwaar tegen aantekenen. Bent u het ook niet eens met de beslissing op uw bezwaar, dan volgt een beroepsprocedure. In beide gevallen kunnen we u hierin adviseren en/of bijstaan.

Afhankelijk van uw behoefte hebben wij een adviserende, begeleidende of uitvoerende rol.

Re-integratie 1e spoor

Het terugkeren binnen de huidige organisatie, al dan niet, binnen de eigen functie tijdens langdurig ziekteverzuim.

Re-integratie 2e spoor

Het vinden van passend werk buiten de huidige organisatie tijdens langdurig ziekteverzuim

Re-integratie 3e spoor

Het begeleiden naar passend werk, indien werknemer na 2 jaar ziekte nog geen passend werk heeft gevonden en een WGA is toegekend.